Проекти

проект BG05SFPR001-1.001-0001 „УСПЕХ ЗА ТЕБ“, финансиран по програма „Образование“ 2021-2027, съфинансиран от Европейския съюз

В изпълнение на дейност 2. „Интензивна работа с родители на ниво училище за формиране на положителни нагласи към образованието и за пълноценното им участие в образователния процес“ по проект BG05SFPR001-1.001-0001 „УСПЕХ ЗА ТЕБ“, финансиран по програма „Образование“ 2021-2027, съфинансиран от Европейския съюз е предвидено провеждането на:
1. Информационен ден „Права и задължения на родителите в процеса на възпитание и обучение“
в периода от 25 до 31 март 2024 г. в ПГСД „Инж. Н. Ранчев“
2. Информационен ден „Възможностите, които дава образованието и професионалната квалификация“
в периода от 22 до 28 април 2024 г. в ПГСД „Инж. Н. Ранчев“
3. Училищен празник „Тържество на зрелостта, на знанията и дарбите“
в периода от 10 до 14 май 2024 г. в ПГСД „Инж. Н. Ранчев“
4. Мотивационна среща „Личният пример е най-добър учител“
в периода от 10 до 16 юни 2024 г. в ПГСД „Инж. Н. Ранчев“
В инициативите ще бъдат включени две групи родители.
В изпълнение на дейност 4 „Допълнителни обучения за обща подкрепа за достъп и трайно приобщаване в училищното образование“ по проект BG05SFPR001-1.001-0001 „УСПЕХ ЗА ТЕБ“, финансиран по програма „Образование“ 2021-2027, съфинансиран от Европейския съюз е предвидено провеждането на допълнително обучение на учениците:
1. Български език за подготовка за Национално външно оценяване на ученици от Х клас - две групи
2. Математика за подготовка за Национално външно оценяване на ученици от Х клас - две групи
3. Български език и литература за подготовка за държавни зрелостни изпити на ученици от ХІІ клас - 2 групи

Програма „Еразъм+“

Проект № "Future for us“ № 2019-1-BG01-KA101-061740, съфинансиран от Програма "Еразъм+" на Европейския съюз ще се реализира в гр.Барселона, Испания. В него участват 10 учители от ПГСД“Инж.Недьо Ранчев“, гр.Стара Загора.

Отминали проекти

Проект "Подкрепа за успех"

График за занятия