Специалности

Специалност "Армировки и бетон"

Професията включва широк кръг от дейности, свързани със:
 • изработване на армировъчни изделия в необходимата технологична последователност
 • армиране на различни конструктивни елементи в зависимост от конкретния метод на строителство
 • разчитане на кофражни, армировъчни планове и спазване размерите от проекта при изработване на конструкциите
 • използване на бетонни смеси, според техните свойства и качества
 • извършване на бетонови работи при специфични методи и условия за изпълнение на строителството


През курса на обучение учениците получават много добра професионална подготовка, която им позволява да извършват армировъчните работи на строителната площадка, спазвайки изискванията за безопасни условия на труд и пожарна безопасност при извършване на строителните дейности.

Завършилите специалност „Армировки и бетон” придобиват втора степен на професионална квалификация, даваща им възможност за бърза реализация на трудовия пазар. Те могат да постъпват на работа в строителни фирми на длъжност, съответстваща на професията им.

Специалност "Външни облицовки и настилки"

Специалността "Външни облицовки и настилки" дава на обучаемите необходимите знания и практически умения за работа в областта на строителството.
Обучението дава възможност за придобиване на знания и умения за:
• правилата за безопасни и здравословни условия на труд и опазване на околната среда;
• подготвяне на работното място;
• подготвяне на необходимите строителните материали, инструменти, машини и съоръжения за работа;
• облицоване на външни стени и цокли;
• полагане на външни настилки;
• изпълняване на външни мозайки.

През курса на обучение учениците получават много добра професионална подготовка, която им позволява да извършват следните основни дейности: довършителни работи в ново строителство, ремонт на стари сгради, строителство на сгради.

Завършилите специалност „Външни облицовки и настилки” придобиват втора степен на професионална квалификация, което се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.

Специалност "Вътрешни облицовки и настилки"

Професията включва широк кръг от дейности, свързани със:

 • извършване на подготвителни работи в зависимост от материалите и начина на закрепване на вътрешните облицовки по стените и настилките по пода
 • познаване и използване на видовете облицовки и настилки според различните класифициращи признаци, както и материалите, разтворите и лепилата необходими за вътрешните облицовки и настилки
 • облицоване с керамични, стъклени и други плочи, на стени с пластмасови и дървени плоскости, на стени и колони с каменни плочи, предстенна обшивка с гипсови плочи
 • полага бетонни настилки върху стоманобетонни плочи и земна основа
 • полага настилки от керамични и др.плочи, от дърво и меки подови покрития в зависимост от вида на рулонните материали и лепила


През курса на обучение учениците получават много добра професионална подготовка, която им позволява да извършват довършителни работи на строителната площадка, спазвайки изискванията за безопасни условия на труд и пожарна безопасност при извършване на строителните дейности.

Завършилите специалност „Вътрешни облицовки и настилки” придобиват втора степен на професионална квалификация, даваща им възможност за бърза реализация на трудовия пазар. Те могат да постъпват на работа в строителни фирми на длъжности, съответстващи на професията им.

Специалност "Мебелно производство"

Професията включва широк кръг от дейности, свързани със:

 • подбиране и използване на дървесина, дървесни и спомагателни материали
 • обработване на дървесина и дървесни материали с универсални и специализирани дървообработващи машини, настройване за работа и поддържане на инструменти, машини и съоръжения
 • спазване на нормативните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд в мебелното производство
 • подготовка и нанасяне на защитно-декоративни покрития на мебелни изделия
 • монтаж и ремонт на мебели
 • конструиране и проектиране на мебели и интериор за жилищни, обществени сгради и офиси


Младите специалисти придобили трета степен на професионална квалификация по професия "Техник-технолог в дървообработването", специалност "Мебелно производство" получават много добра професионална подготовка, даваща им възможност за бърза реализация на трудовия пазар. Те могат да постъпват на работа в мебелни фирми на длъжности, съответстващи на професията.